תקנון, מדיניות פרטיות ותנאי התקשרות עם זירת מסחר אלקטרונית לסחורות חקלאיות ג'נרל אקסצ'יינג' ( G-Ex ), גקס מסחר דיגיטלי בע"מ.

משתמשים יקרים, טרם שימוש במערכת זירת המסחר האלקטרונית, אנא קראו בעיון את התקנון שלנו. שימוש בזירת המסחר האלקטרונית, מעיד על הסכמתכם לכל התנאים המופיעים להלן. הסכמה לתנאי השימוש, הינה הסכם מחייב בינינו לביניכם. הניסוח בלשון זכר הנו מטעמי נוחיות בלבד, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

זירת המסחר שלנו נועדה לאפשר לחקלאים, למגדלים וליבואנים של תוצרת חקלאית טריה, למכור את התוצרת שלהם באופן מקוון, לקונים עסקיים שונים, ללא התערבות של גורם מקשר, על פי תנאי שוק של מוכר מרצון וקונה מרצון. לשם כך נבצע את הפעולות הבאות:

·       נציע את זירת המסחר, את שרות הלקוחות ואת התמיכה וההדרכה הטכנית בשעות הפעילות המקובלות ובימי העבודה הנהוגים במשק.

·       נקשר בין ספקי תוצרת חקלאית טריה מכל הסוגים ובכל סוגי האיכות, באזורים נבחרים, לבין קונים עסקיים.

·       נאפשר מסחר הוגן ואנונימי, בשקיפות מלאה ותוך שמירה על בטחון שני הצדדים.

·       הצדדים לעסקה- מוכר וקונה יכרתו חוזה אלקטרוני באמצעות זירת המסחר, אשר יכיל תנאים עקרוניים לביצוע העסקה- סוג הסחורה, איכות, כמות, מועד אספקה ועוד.

·       נאפשר דירוג אמיתי ואנונימי של המוכרים שלנו על ידי הקונים, אשר יתבסס על מידת שביעות רצונם מהסחורה שקיבלו ומאיכותה, ביחס להזמנתם.

·       נדאג לקבל את הסחורה מהמוכרים ולהעביר אותה לקונים, באמצעות מרכז לוגיסטי, בו יבוצעו פעולות שקילה,  הכנה והשילוח של הסחורה הנמכרת.

·       נגרום לכך שהתמורה בגין הסחורה שסופקה בהתאם לתנאי החוזה שנחתם בין הצדדים, תועבר למוכר בתוך 30 ימים.

·       נבצע ניסויים טכנולוגיים בשיתוף המשתמשים, להגברת האמינות והיעילות, המסחריות והלוגיסטיות.

 

תנאי ההתקשרות:

בכניסתך לזירת המסחר המקוונת, שימוש בה לרבות מסחר באמצעותה, שימוש במידע המפורסם בה, בכל אמצעי ובכל דרך, לרבות שימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט, אתה מסכים ומאשר מראש כי קראת והבנת את תנאי השימוש שיפורטו להלן ואתה מסכים כי השימוש שתבצע בכל המערכות בהתאם לאותם תנאי שימוש, אשר מהווים הסכם משפטי בינך לבין גקס מסחר דיגיטלי בע"מ.

בהשתמשך במערכת, אתה מצהיר כי הנך תושב ישראל מעל גיל 18.

הנך מוזמן לפנות בכל נושא לשרות הלקוחות שלנו:

טלפון: ________

Email: service@g-ex.org

  03-6179033 Fax

דואר:    ת.ד. 19017 חיפה 3119001

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ולבצע שינויים בתקנון מדי פעם בפעם, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. עם כל עדכון בתנאי תקנון זה, תקבל הודעה לתיבת הדוא"ל שסיפקת לנו במעמד הרישום. באחריותך הבלעדית, לעיין טרם כל ביצוע פעולה מסחרית של קניה או מכירה בתקנון האתר. כן באחריותך לוודא כי תיבת הדוא"ל הפעילה שלך מעודכנת במערכת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ו/או להפסיק את פעילות זירת המסחר ואת המערכות השונות ו/או את חלקן, לכל פרק זמן ואף בכלל, גם ללא התראה מוקדמת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

משתמשים מורשים במערכת המסחר האלקטרונית והשימוש במערכת:

הבעלים החוקיים של תוצרת חקלאית טריה, לרבות חקלאים, מגדלים, בתי אריזה, קואופרטיבים ויבואנים וכל אדם או תאגיד הפועל על פי דיני מדינת ישראל, לייצור, לשיווק, או לייבוא של תוצרת חקלאית טריה, בני אדם ותאגידים.

תאגיד וכל עוסק, כמשמעות המונח בפקודת מס הכנסה, שנדרשת לו תוצרת חקלאית טריה לצורך מכירה קמעונאית שלה, או שימוש יצרני בה ושברצונו לרכוש באופן חד פעמי או באופן רב פעמי, תוצרת חקלאית טריה מהמוכרים. נבהיר כי המערכת נועדה לשימוש ע"י לקוחות עסקיים בלבד ולא תתבצע מכירה קמעונאית באמצעות המערכת.

 

רישום למערכת, שימוש בה ומסחר באמצעותה

המערכת נועדה לשמש זירה למסחר חופשי בין מוכר מרצון לקונה מרצון. ההתקשרות בין הצדדים לעסקה היא במישרין ביניהם. אנו לא קונים סחורה ולא מוכרים סחורה והסחורה אינה בבעלותנו בשום שלב. אנו מציעים פלטפורמה למסחר.

על מנת להשתמש במערכת, על כל משתמש לבצע רישום מלא טרם השימוש וכן להזין כל מידע, על פי דרישת המערכת. מידע, לרבות פרטים אישיים, כתובת ופרטי יצירת קשר, נתונים עסקיים, פרטי אמצעי חיוב וחשבונות בנק לחיוב ולזיכוי וכל נתון אחר. במידה ויידרש, המשתמש יידרש לספק לנו ערבויות ו/או בטחונות שתקבענה על ידינו כתנאי לביצוע מסחר במערכת. לא יענה משתמש על כל התנאים להם יידרש, יוגבל משימוש בזירת המסחר, עד למילוי כל התנאים.

השימוש במערכת, הנו שימוש בזירה האלקטרונית למסחר בתוצרת חקלאית טריה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלנו, האפליקציה שלנו וכל אמצעי אחר המאפשר גישה למכירה או לקניה במערכת.

למרות האמור לעיל, אנו נהיה רשאים, בכל עת וללא הודעה מראש , שלא לאפשר למשתמש במערכת ו/או למי מטעמו, לבצע במערכת פעולות כלשהן והכל על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אנו מסייגים מראש כי מטבע הדברים, השימוש במערכת יוכל להתבצע על ידי משתמשים שהמערכת תומכת בהם גאוגרפית וחולשת גם על אזור פעילותם. אין אנו מתחייבים לאפשר שימוש במערכת בשום אזור בישראל או מחוץ לישראל, ונוכל בכל עת להוסיף ו/או לשנות ו/או לבטל אזורי פעילות, ללא הודעה מראש.

אנו שואפים כי המערכת תהיה זמינה לשימוש בכל עת. עם זאת אנו מבהירים כי אי-זמינות של המערכת, בכל זמן, בין אם ביוזמתנו ובין אם בנסיבות שאינן תלויות בנו ומכל סיבה שהיא, לא תיחשב כהפרת תנאי השימוש על ידנו.

אנו נשתדל להעניק שרות ותמיכה בכל נושא למשתמשי המערכת, בימים א-ה' בין השעות 7:00 ל-18:00, למעט בחגי ישראל. התמיכה תבוצע בידי מוקד מאויש טלפונית או בצ'ט או בדואר אלקטרוני. ימי ושעות פעילות מוקד השרות והתמיכה, עשויים להשתנות מדי פעם בפעם. ניתן להתעדכן ביחס לזמינות המוקדים בתפריט יצירת הקשר באתר שלנו.

עסקה למכירה ולקניה של סחורה, תבוצע באמצעות חוזה דיגיטלי שיופק באמצעות המערכת, אשר יכיל מספר נתונים רלוונטיים לאפיון הסחורה, מחירה, כמותה, סיווגה ומועדי אספקה, כפי שסוכמו על ידי הצדדים במעמד ביצוע העסקה ועל פי הנתונים שהזינו למערכת בתפריטים השונים. עם ביצוע העסקה, ייראה החוזה כחתום ומחייב את הצדדים לכל דבר ועניין. הנך מתחייב מראש, כי כל מצג שיוצג בפני הצד השני לעסקה טרם ביצועה וטרם כריתת החוזה וכן לאחר כריתתו, יהיה נכון ואמיתי. הנך מצהיר כי הבנת שהמערכת אינה מבצעת את המסחר עבורך, אלא מאפשרת לך לבצע מסחר ולכן אחריות זירת המסחר תהיה מוגבלת לתנאי זה.

מחירו של כל מוצר, ייקבע באופן חופשי, על פי הסכמה בין המוכר לקונה בלבד. אנו לא מתערבים בשום צורה ובשום שלב בקביעת מחיר התוצרת הנסחרת. המוכר והקונה, מתחייבים שלא לעשות שימוש לרעה במערכת, או שימוש הנגוע בחוסר תום לב, שיש בו כדי להשפיע באופן מלאכותי על מחירי הסחורה הנמכרת באמצעות המערכת. אנו שומרים על זכותנו לבטל באופן יזום, כל עסקה ולחסום כל משתמש, אשר ייראה לנו, לאחר בירור סביר, כי הוא מבצע נסיון להשפיע באופן פסול ו/או בכלל על מחירה של סחורה כלשהי, על זמינותה ו/או על כמויותיה בזירת המסחר.

בזירת המסחר תוצע תוצרת חקלאית בהתאם לזמינותה בלבד. אין לנו שליטה על הסחורה המוצעת, על היקפיה, על סוגיה ועל איכותה, ואנו לא מתחייבים לזמינות מוצר כלשהו, בשום שלב. כמו כן, איננו יכולים להבטיח ביקוש לתוצרת כלשהי, בשום שלב.

אחריותנו לטיב הסחורה, מצטמצמת אך ורק לנזקים שהם תוצאה ישירה של מעשים ו/או מחדלים אשר התרחשו באשמתנו הבלעדית בעת שהסחורה היתה ברשותנו.

למרות האמור ומבלי ליטול אחריות ביחס לסחורה, נעשה את המיטב על מנת לגרום לכך שהסחורה שמגיעה לקונה, תואמת את ההזמנה, את פרטיה ואת איכות מרכיביה ולספק אותה באופן בטוח ובמועד למתקן הקונה.

 

אספקת הסחורה וקבלתה

לאחר ביצוע העסקה, יהיה המוכר חייב לספק את הסחורה שהציע, ברמה ובכמות ומן הסוג המדויק שביקש למכור, בהתאם לתנאי ההתקשרות שנקבעו בעסקה ובהתאם לסיווג הסחורה כהגדרתה בזירת המסחר. הטובין יהיו במצב כזה, שאם השינוע יבוצע בתוך פרק זמן ובתנאי הובלה מתאימים, האיכות שלהם בהגעתם למתקן הקליטה, תהיה טובה והם יהיו ראויים לשימוש שלשמו הוזמנו.

במידה והמוכר יעשה שימוש במנגנון ההובלה של החברה, הוא ידאג להכין את התוצרת לאיסוף מבעוד מועד. התוצרת תהיה מוכנה בשעה היעודה ועל פי הנחיות נציגי החברה ו/או מי מטעמה, לאיסוף במיקום שיתואם מראש בין המוכר לבין החברה, כשהיא ארוזה בצורה ראויה בארגזים יעודיים, על גבי משטחי העמסה ומוכנה להובלה. על גבי כל אחד מהארגזים, ידביק המוביל אישורי משלוח נושאי ברקוד וכן כל אמצעי זיהוי ומעקב אחר. אי הכנת המשלוח או אי-אריזת הסחורה כראוי להובלה במקום ו/או בשעה היעודה, או אי שיתוף פעולה בכל עניין אחר, יאפשרו לנו לסרב לאסוף ו/או להוביל את הסחורה וכן לחייב את המוכר בגין סחורה שלא הוכנה כלל, או שלא הוכנה כראוי, בסכום ראוי, כפי שייקבע על ידינו בהתאם לנסיבות.

ידוע למוכר כי החברה תערוך, מדי פעם בפעם, ביקורים מקדימים לבדיקת איכות הסחורה טרם איסוף, באמצעות נציגי החברה. נציג אשר ימצא באתר האיסוף, כי הסחורה שהוכנה לשילוח אינה עומדת בתנאי ההזמנה, פגומה, או שאינה ראויה לאיסוף מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי לפסול את הסחורה או חלקה עוד בטרם האיסוף והחברה תפעל בהקשר זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות סירוב לאסוף את הסחורה ולהובילה למתקן הקליטה של החברה וכן לדרוש מהמוכר להעמיד סחורה ראויה חלופית ו/או לפצות את הקונה ו/או את החברה בכל דרך אחרת.

במידה והמוכר יוביל בעצמו את הסחורה אל מתקן הקליטה של החברה, הוא יעשה זאת בתנאי הובלה ראויים ומתאימים לטיב הסחורה, על פי הנחיות שיקבל מראש מאיתנו. באחריות המוכר לדאוג לכך שהסחורה תגיע במצב טוב וראוי למתקן הקליטה וכי השינוע יבוצע בתנאים תברואתיים ומבוקרים מתאימים, על פי הנחיותינו ולכל דין. הגעת הסחורה למתקן הקליטה, תבוצע במועד שהחברה תקבע מראש ועל פי הנחיות החברה הנוגעות למיקום נקודת קליטת הסחורה ואופן הפריקה. המוכר ימתין עד לקליטת הסחורה על ידי החברה. עצם קליטת הסחורה במתקן החברה, אינו מעיד על כך שהסחורה שהתקבלה טובה וראויה ובדיקת הסחורה תבוצע על ידי עובדי החברה במתקן בכל עת שתתאפשר להם, אולם לא בהכרח בסמוך לאחר קליטתה. לחברה תהיה שמורה הזכות הבלעדית לפסול סחורה פגומה או שאינה תואמת את התוצרת שהוזמנה, כולה או חלקה, ולהשיבה למוכר או לבצע בה כל פעולה אחרת, על חשבון המוכר,  והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות להעביר סחורה שאינה עומדת בתנאי החוזה שנחתם בין המוכר לקונה ושהמוכר אינו מעוניין לקבלה בחזרה, לארגונים פילנתרופיים העושים שימוש בסחורה לצרכי ציבור ללא כוונת רווח. בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, תיצור החברה קשר עם המוכר ותעדכן אותו בדבר כל בעיה שהתגלתה בקשר עם הסחורה. אי זמינות המוכר ו/או סירוב לשתף פעולה עם החברה בפתרון בעיה, יפטרו את החברה מכל חבות כלפי המוכר בהקשר זה.

ידוע למוכר כי אם יחזור בו מקיום מכירה לה התחייב, או אם יספק סחורה פגומה או שונה מזו שהיה אמור לספק בהתאם לתנאי ההזמנה, באופן החורג ממתחם הסבירות ושאינו מאפשר את קיום החוזה לממכר סחורה עליו חתם, יפצה את החברה באופן אוטומטי ומוסכם, בגובה סכום העסקה, בתוספת 50% וזאת ללא הוכחת נזק. פיצוי זה לא ימנע מהחברה לדרוש פיצוי נוסף, עקב נזקים שייגרמו לנו ו/או לקונה.

מובהר כי הסחורה אינה נרכשת על ידינו ואנו לא יכולים להיות ערבים לאיכותה ולטיבה. אנו נעשה מאמץ לגרום לכך שהסחורה שתישלח לקונה, תתאם את הזמנתו. עם קבלת הסחורה לידינו, נבצע פעולות שונות של התאמה ונכין אותה למשלוח עבור הקונה, ככל הנדרש בהתאם להזמנה שביצע. שקילת הסחורה תתבצע על ידינו. חריגה שאינה כדבר שבשגרה, של עד 5% ממשקל / מכמות הסחורה בחוזה, תיחשב לסבירה ולא תהווה עילה לקבלת פיצוי כלשהו לטובת הקונה. משקל נטו של סחורה, יהיה משקל המשלוח כולו, בהפחתת משקל המשטח ומשקל רכב ההובלה. הסחורה תישלח לקונה, עד כמה שאפשר במועד שביקש. הואיל ואנו נעזרים בקבלנים לצורך הובלה ושילוח, וכן מטעמים סבירים נוספים (כגון עומסי תנועה ומצבים בלתי צפויים אחרים) הקונה מודע לכך ומסכים לכך שעיכוב סביר בקבלת הסחורה, של עד 4 שעות מעבר למועד האספקה שתואם, לא ייחשב ככשל תמורה כלשהו ולא יהווה עילה לביטול ההזמנה ו/או סירוב לקבלת הסחורה.

הקונה מצדו, מתחייב להיות זמין בעצמו, או באמצעות אדם מטעמו שפרטיו יהיו מעודכנים במערכת, לשם תיאום ו/או עדכונים ו/או שינוי בקשר עם האספקה ומועדיה.

לאחר ביצוע העסקה, יהיה הקונה מחויב לקבל את כל הסחורה שהוזמנה במועד שתואם עמו, גם אם לדעתו, הסחורה המתקבלת אינה תואמת את הזמנתו. הקונה ישלם עבור הסחורה במעמד ביצוע ההזמנה והחיוב יבוצע באמצעות סליקה ו/או חיוב חשבון הבנק שלו. הקונה לא יוכל לבטל את העסקה מטעמים של אי-התאמה, או מטעמים אחרים, למעט במקרים חריגים של חוסר מתאם קיצוני בין תנאי החוזה לסחורה המסופקת. אי זמינות הקונה לקבלת הסחורה במועד ובמקום ההגעה המתואם, תאפשר לחברה שלא לספק את הסחורה, או לפרוק את הסחורה במתחם הקונה על פי שיקול דעת החברה או המוביל ובכל אחד מהמקרים הללו יחויב הקונה במלוא החיוב החוזי ולא ישמיע טענה בקשר עם אי-אספקת הסחורה.

במקרה בו יקבל הקונה הודעה על עיכוב משמעותי במועד אספקת הסחורה, יוכל הקונה להודיע כי אינו מעוניין לקבל את הסחורה או את חלקה, או לקבל אותה במועד נדחה, ואזי תישמרנה זכויותיו בהתאם למצב הדברים.

אי אספקת סחורה או עיכוב באספקתה עקב "כוח עליון" (לרבות תנאי ונזקי מזג אוויר קיצוניים, אסונות טבע, חסימות והצפות כבישים ודרכים המשמשים לשינוע הסחורה, מצב חירום לאומי או אזורי או מצב מלחמה או לחימה באזור הפעילות של המוכר / הקונה / החברה, שביתות והשבתות, שריפות, צו ממשלתי או שיפוטי, חבלה מכוונת בסחורה בידי גורם שלישי לאחר חתימת החוזה וכל גורם מעכב אחר שאינו בהשפעת המוכר ו/או החברה), לא תהווה הפרה של החוזה כלפי הקונה ולא תקים לו זכות לפיצוי כלשהו. במקרה כזה, החברה תבצע כל פעולה אפשרית לשליחת הסחורה המוזמנת לקונה, או חלק ממנה, בהקדם האפשרי, בתיאום מראש עמו ועל פי זמינות הטובין נשואי ההזמנה.

מבלי לגרוע מהאמור, עם הגעת הסחורה לידי הקונה, עליו לבדוק בעצמו או באמצעות מי מטעמו במעמד פריקתה אצלו,  את מידת התאמתה להזמנה שביצע, לרבות סוג הסחורה, איכותה ומשקלה ולאחסן את הסחורה אצלו מיד עם קבלתה, בתנאים ראויים לאחסון התוצרת. ככל שיתברר שקיימת אי-התאמה כלשהי בין ההזמנה לבין הסחורה שסופקה לו שאינה באשמת הקונה (למעט הפרש של עד 5% במשקל או בכמות הסחורה שסופקה ביחס לחוזה), יודיע הקונה מיד על הגילוי על אודות אי ההתאמה, באופן מפורט ומתועד (לרבות מילוי דו"ח כתוב וצילומים על פי הצורך), למוקד השרות של החברה וישתף באופן מלא פעולה עם נציגי החברה ואף יאפשר הצגת הסחורה ובדיקתה לנציגי החברה ואף למוכר עצמו או לנציג המוכר במתקן הקונה ויסייע לחברה ולנציגיה בכל דרך שיידרש לה בהתאם להנחיות נציגי החברה. לא הודיע הקונה לחברה על אי-התאמה כלשהי בתוך 6 שעות (או בתוך 4 שעות לתוצרת בעלת רגישות גבוהה המחייבת קירור קבוע) לאחר שהסחורה נמסרה לו או הושארה במען הרשום המערכת, ייראה כאילו ויתר על כל טענה בנוגע לטיב, כמות, איכות, מצב, או כל אי התאמה אחרת בין ההזמנה לבין הסחורה שהתקבלה וכן על כל טענת נזק בהקשר זה.

האמור אינו פוטר את הקונה מעשיית שימוש בתום לב לשם הקטנת הנזק וצמצום פחת, בסחורה תקינה או תקינה חלקית מתוך אספקה שקיבל, גם אם חלק אחר בהזמנה פגום ובלתי-שמיש. אי עשיית שימוש בסחורה תקינה או תקינה חלקית שלא ביצע בה הקונה שימוש מטעמיו שלו, ייחשב למחדלו של הקונה בלבד ולא תקום לו כל זכות בקשר עם אותה סחורה.

חפץ הקונה בביצוע שינוי כלשהו ביחס למועד קבלת הסחורה החוזי, יפנה לחברה, אשר תבחן האם ניתן לבצע את השינוי המבוקש. אין החברה מתחייבת לביצוע כל שינוי הקשור לאספקת הסחורה ואי היעתרות החברה לבקשת הקונה, מכל סיבה שהיא, לא תהווה עילה לביטול החוזה או חלק ממנו.

 

תנאי התשלום, דרכי התשלום ועמלת עסקאות

התשלום יבוצע על ידי הקונה, בהתאם לחוזה התקשרות שיחתם בין הקונה לבין החברה.

דירוג האשראי הראשוני של הקונה, יושפע ממידע שיועבר לחברה על ידי הקונה ועל ידי גורמים נוספים, והכל בכפוף לעמידה בתנאי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 ולכל דין אחר. דירוג האשראי ישמש לצרכיה הפנימיים של החברה ושל גורמים קשורים עמה בלבד ולא יהיה חשוף לציבור.

לחברה שמורה הזכות המלאה לדרג את המשתמש במערכת ולסווגו ובהתאם לכך להעניק לו הרשאה, אשר תשפיע על אפשרויות התשלום העומדות לרשותו. שיטת הדירוג, אופן הדירוג, מרכיביו וכל נתון המשפיע עליו, יהיו קניינה הבלעדי של החברה והיא אינה מחויבת לחשוף בפני הלקוח נתון כזה או אחר הקשור לדירוגו.

ככלל ומבלי שלדברים יהיה תוקף מחייב, קונה יוכל להשפיע על דירוגו במערכת על ידי התנהגות, קרי- משתמש שתשלומיו יכובדו באופן סדיר ובמועד, יהיה זכאי לדירוג גבוה יותר. מנגד, משתמש אשר תשלומיו לא ייפרעו במועד, או בכלל, יקבל דירוג נמוך יותר. בהתאמה, מוכר יזכה לדירוג איכות גבוה יותר, ככל שיתמיד באספקת תוצרת התואמת את תנאי החוזה ויעמוד ביתר התנאים לביצוע מסחר בזירה.

לקוחות בעלי רמת דירוג נמוך, תיבחן הרשאתם הכללית למסחר באמצעות המערכת ויתכן שיושעו ואף שייחסמו כליל.

תשלום יבוצע בתנאי ובמועדי תשלום, כפי שייקבעו מראש בין החברה לבין הקונה, באמצעות סליקה בכרטיסי חיוב ייעודיים למסחר בין-עסקי (B2B) אשר יסופקו ללקוח על ידי חברת אשראי אחת או יותר, אשר התקשרה עם החברה לצורך מתן שרותי תשלום, סליקה ואשראי, או על ידי מערכת מס"ב, או על ידי העברה בנקאית מאובטחת לחשבון החברה. לחברה אין ולא תהיה כל זיקה עם חוזה ההתקשרות של הלקוח ולחברת האשראי תהיה שמורה הזכות הבלעדית שלא להעניק ללקוח כרטיס אשראי כלל, או להגביל את תנאי השימוש בו על פי ראות עיניה.

בתנאים מסוימים בלבד, החברה תאפשר ביצוע תשלום באמצעות המחאות בלתי-סחירות, בכפוף לחוק לצמצום השימוש במזומן – תשע"ח 2018. במקרה של קניה במערכת באמצעות המחאה, יינתנו לקונה מראש הנחיות הנוגעות לדרך רישום ההמחאה, לתנאי התשלום שיופיעו בה וכן לאופן העברתה לנציגי החברה.

המערכת לא תאפשר תשלום עבור סחורות במזומן.

מתוך התשלום שיתקבל מהקונה, אנו נעביר את התמורה למוכר בתוך 30 ימים. מסך התמורה שתתקבל, ננכה עמלת מסחר במערכת בשיעור שיקבע בתנאי החוזה הדיגיטלי. עמלת המסחר תהיה ידועה מראש לצדדים ותושפע, בין היתר, מהיקף המסחר בעסקה נתונה ומהשרותים שהחברה תתבקש להעניק לצדדים לעסקה. לחברה תהיה שמורה הזכות לשנות ולעדכן את עמלת המסחר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה, ובלבד שתינתן למשתמשים הודעה מראש על אותו שינוי, לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש, כפי שמעודכנת ברישומי החברה.

 

תלונות, בירורים ויישוב מחלוקות

אנו נעשה, בכל עת, מאמץ לספק הזמנות בצורה הטובה ביותר לקונה. מנגד, נדאג לכך שהתמורה בגין ההזמנה, תועבר לספק.

זירת המסחר בנויה על אמון, וככזו אנו מצפים מכל המשתמשים במערכת, מוכרים וקונים, לנהוג בהגינות.

עם זאת, במקרה בו היה לדעתו של צד לעסקה- ספק או קונה, כשל כלשהו במימושה, יוכל אותו צד לפנות למרכז השרות של החברה בטלפון או בדוא"ל. בפנייתו, יספק הפונה הסבר מפורט בנוגע לטיב הכשל.

תלונה שהגיעה למשרדי החברה, תטופל בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלתה. נציגי החברה יערכו בירור עם המתלונן ועם כל צד הקשור לעסקה. כל משתמש בזירת המסחר, מתחייב מראש לשתף פעולה מיידית, באופן מלא ובתום לב עם נציגי החברה, ובתוך כך לגלות כל מידע שיתבקש לגלותו, לרבות תיעוד כתוב, מצולם או מוקלט, על מנת שניתן יהיה לתת פתרון יעיל, מהיר והוגן ככל הניתן. סירוב לגלות נתונים, הסתרת מידע, אי שיתוף פעולה מטעם משתמש, העברת מידע שיתברר כבלתי מדויק או נכון, עלולים לגרור סנקציות כנגד המשתמש, על פי שיקול דעתה של הנהלת החברה.

במידה ומהות התלונה נוגעת לצד שני לעסקה שבוצעה או שהייתה אמורה להתבצע, ישולב מנגנון יישוב מחלוקות, אשר יהיה בסמכות נציג בכיר של החברה, שיהיה כפוף למחלקה המשפטית של החברה. לנציג תהיה סמכות לברר את התלונה בכל אמצעי שייראה לו, לשמוע את טענות הצדדים ולקבוע כיצד תטופל וכן יחליט באילו אמצעים לנקוט על מנת להביא לידי פתרון ראוי של המחלוקת. ככלל, יישוב המחלוקת, ייעשה בסמוך ככל הניתן לקבלת כל המידע מכל הצדדים הקשורים ובתוך לא יותר מ-10 ימי עסקים מקבלתו.

תלונה שתתברר כנכונה, תאפשר לחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפצות את הצד הנפגע, בהיקף ובמועד שייקבע על ידה. מנגד, משתמשי המערכת אשר לאחר בירור ייקבע כי גרמו לפגיעה ו/או לנזק למשתמש אחר במערכת, ישפו את החברה באופן מיידי, על פי דרישתה הראשונה. לחברה שמורה הזכות לגבות וכן לקזז את סכום השיפוי, גם מתוך סכומים אשר מגיעים ו/או אמורים להגיע לצד הפוגע מהחברה ו/או ממשתמשים אחרים במערכת. החברה תשמור על זכותה לנקוט בכל אמצעי חוקי, כנגד משתמש פוגע אשר לא העביר לחברה את סכום הפיצוי, מיד עם דרישתה הראשונה.